Het IFBK is een onafhankelijk bureau vaktechniek in de familiebedrijfskunde

Wij ondersteunen zakelijke dienst­verleners en onderwijs­instellingen die erkennen dat het familie­­bedrijf een bij­zon­de­re on­der­nemings­­vorm is en daar­aan speci­fieke aan­dacht willen schenken

Onze open opleidingen en cursussen

Leergang Familiebedrijfskunde

Leergang Familiebedrijfskunde

Aan de hand van vier the­ma’s be­han­de­len we con­cre­te ad­vies­in­stru­men­ten uit de fa­mi­lie­be­drijfs­kun­de die zich in de prak­tijk heb­ben be­we­zen. De in­stru­men­ten zijn voor al­le pro­fes­si­o­nals goed toe­pas­baar. De­ze unie­ke leer­gang biedt in­spi­re­ren­de in­zich­ten om van­uit de ei­gen ex­per­ti­se be­ter op het fa­mi­lie­be­drijf aan te slui­ten en ve­le aan­kno­pings­pun­ten om de rol van pro­ces­re­gis­seur te ver­ster­ken.

Systeemdynamiek en Procesadvisering van het Familiebedrijf

Systeemdynamiek en Procesadvisering van het Familiebedrijf

In de­ze ver­die­pings­cur­sus wordt diep­gaand in­ge­gaan op de es­sen­ti­ë­le as­pec­ten van de sys­teem­dy­na­miek van het fa­mi­lie­be­drijf en ook op de ma­nier waar­op je als ad­vi­seur en re­gis­seur bin­nen dit sys­teem ef­fec­tie­ve re­la­ties op­bouwt en on­der­houdt. Daar­mee wordt het on­der­schei­dend ver­mo­gen en de per­soon­lij­ke pro­fes­si­o­ne­le po­si­ti­o­ne­ring van jou als ver­trouw­de ad­vi­seur ver­der ver­sterkt.

Eigendomsstrategie en Vermo­gens­structurering van het Fami­liebedrijf

Eigendomsstrategie en Vermogensstructurering van het Familiebedrijf

In de­ze ver­die­pings­cur­sus wor­den de kern­vra­gen van de ei­gen­doms­stra­te­gie bin­nen de con­text van de ver­mo­gens­struc­tu­re­ring ge­plaatst. Bij el­ke kern­vraag wor­den de re­le­van­te fis­caal-ju­ri­di­sche aan­dachts­pun­ten diep­gaand be­han­deld aan de hand van con­cre­te si­tu­a­ties uit de prak­tijk. Een in­te­gra­le ca­sus dient daar­bij als ro­de draad. Met de in­zich­ten uit de­ze mo­du­le wordt jouw po­si­tio­ne­ring als in­hou­de­lijk pro­ces­­re­gis­seur sterk be­vor­derd.

Governance van het Fami­liebedrijf

Governance van het Familiebedrijf

In de­ze ver­die­pings­cur­sus wordt in­ge­gaan op de sys­te­mi­sche en ju­ri­di­sche as­pec­ten van de in­rich­ting en wer­king van de gover­nan­ce van het fa­mi­lie­be­drijf. De­ze as­pec­ten wor­den in on­der­lin­ge sa­men­hang be­han­deld aan de hand van het drie cir­kel mo­del. De cur­sus is ont­wor­pen voor zo­wel ju­ris­ten als niet-ju­ris­ten. De in­houd is ook goed toe­pas­baar op het com­plexe fa­mi­lie­ver­mo­gen. Na­druk­ke­lij­ke aan­dacht wordt ge­schon­ken aan de ver­bin­ding tus­sen de ‘fa­mi­ly gover­nan­ce’ en de ‘bu­si­ness gover­nan­ce’.

De Pijlers van het IFBK

Pijler 1 IFBK: wetenschap

Wetenschap

Het we­reld­wij­de we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek is één be­lang­rij­ke bron voor de ont­wik­ke­ling van on­ze dien­sten.

Pijler 2 IFBK: praktijkervaring

Praktijkervaring

Onze ex­pert­ise berust tevens op jar­en­lange er­var­ing in ad­viser­ing van fami­lie­bedrijven in de da­gelijkse prak­tijk.

Pijler 3 IFBK: faculty

Faculty

Ons do­centen­team be­staat uit pro­fes­sion­als met ex­pert­ise en prak­tijker­var­ing.

Familiebedrijven

Grafiek rendement familiebedrijven

Familiebedrijven

Fam­ilie­be­drij­ven ver­schil­len sterk van el­kaar: van MKB tot en met beurs­ge­no­teerd en van lo­kaal naar we­reld­wijd ac­tief. In hun ve­le ver­schil­len­de ver­schij­nings­vor­men heb­ben fam­ilie­be­drij­ven ook veel stra­te­gis­che uit­da­gin­gen met el­kaar ge­meen. Uit veel on­der­zoek­en blijkt dat fam­ilie­be­drij­ven gem­id­deld gez­i­en zelfs be­ter prest­er­en dan niet-fam­ilie­be­drij­ven, zie de gra­fiek hier­naast.

Het familiebedrijf is een pluriforme ondernemingsvorm en vervult een belangrijke buffer- en impulsfunctie in onze economie

Bij het inrichten en managen van een opvolgingsproces dient te worden bewaakt dat de emotie en ratio elkaar aanvullen en versterken

Een constructieve familiale betrokkenheid levert een concurrentievoordeel op voor het bedrijf

Met een helder geformuleerde eigendomsstrategie kunnen verschillen tussen familieleden worden overbrugd

De overdracht moet altijd vanuit het beider perspectief van de familie en het bedrijf worden bezien

Beginselen van Fair Proces zijn noodzakelijk voor het draagvlak binnen de familie

Externe bestuurders en adviseurs zijn een succesfactor voor de continuïteitskansen van het familiebedrijf

Familiebedrijfskunde

De familiebedrijfskunde is nog een relatief jong vakterrein. Toch biedt het weten­schap­pelijk onderzoek al een goed inzicht in de wijze waarop het familiebedrijf functioneert en zich onderscheidt van de niet-familie­bedrijven. Wij ontwikkelen en verzorgen in­mid­dels ruim 20 jaar cur­sussen, trainingen en oplei­­din­gen op het terrein van de familie­be­drijfs­­kunde. Wij hebben vele profes­sionals uit allerlei disciplines binnen de zakelijke dienstverlening opge­leid.

Drie cirkel modellen
Drie cirkel modellen

Familiebedrijfskunde

De familiebedrijfskunde is nog een relatief jong vakterrein. Toch biedt het weten­schap­pelijk onder­zoek al een goed inzicht in de wijze waarop het familiebedrijf functioneert en zich onderscheidt van de niet-familie­bedrijven. Wij ontwik­ke­len en verzorgen in­mid­dels ruim 20 jaar cur­sussen, trai­ningen en oplei­­din­gen op het terrein van de familie­be­drijfs­­kunde. Wij hebben vele profes­si­onals uit allerlei disciplines binnen de zakelijke dienst­ver­lening opge­leid.

IFBK Virtual Campus: online leerplatform familiebedrijfskunde

IFBK Virtual Campus is een online leerplatform ter ondersteuning van onze pro­gram­ma’s op het gebied van familiebedrijfskunde. We bieden onze relaties een eigen, vol­ledig onaf­han­ke­lijke en beveiligde virtual campus (VC). Deze VC bevat het lesmateriaal, de voorbereidende literatuur en het naslagwerk. In de VC is een bibliotheek opgenomen met literatuur, materialen en links die specifiek over het familiebedrijf gaat.

Het IFBK maakt voor haar gebruik van de digitale toolset van equimerio®. Deze is spe­ciaal ontwikkeld voor de advisering familiebedrijven en deelnemers van de Leergang Familiebedrijfskunde volgen, mogen daar tijdens deze leergang gratis gebruik van maken. Dat bevordert de toepassing van de familiebedrijfskunde in de praktijk.

Boeken over familiebedrijfskunde

IFBK Virtual Campus: online leerplatform familiebedrijfskunde

IF­BK Vir­tu­al Cam­pus is een on­line leer­plat­form ter on­der­steun­ing van onze pro­gram­ma’s op het ge­bied van fam­ilie­bedrijf­skunde. We bieden onze re­laties een ei­gen, vol­ledig onaf­han­ke­lijke en be­vei­lig­de vir­tu­al cam­pus (VC). Deze VC bevat het les­ma­ter­i­aal, de voorbereidende lit­er­atuur en het na­slag­werk. In de VC is een bib­lio­theek op­gen­omen met lit­er­atuur, ma­te­rialen en links die spe­cifiek over het fami­lie­bedrijf gaat.

Het IF­BK maakt voor haar ge­bruik van de di­gitale tool­set van equimerio®. Deze is spe­ciaal ont­wikkeld voor de ad­viser­ing fa­mi­lie­­bedrijven en deel­ne­mers van de Leer­gang Fam­ilie­be­drijfs­­kun­de vol­gen, mo­gen daar tij­dens deze leer­gang gratis gebruik van maken. Dat be­vor­dert de toe­p­assing van de fami­lie­bedrijf­skunde in de prak­tijk.

Jurgen Geerlings

Over het IFBK

Mr. J.R. (Jur­gen) Geer­lings is op­rich­ter en di­rec­teur van het IFBK In­sti­tuut voor Fa­mi­lie­be­drijfs­kun­de. Het IFBK heeft de ken­nis en kun­de in huis om uw or­ga­ni­sa­tie te hel­pen een scher­per in­zicht te krij­gen in het func­ti­o­ne­ren van een fa­mi­lie­be­drijf. Wij hel­pen om dit te ver­ta­len naar een pro­po­si­tie die goed aan­sluit op uw klan­ten die de ken­mer­ken heb­ben van een fa­mi­lie­be­drijf of op uw stu­den­ten die werk­zaam (zul­len) zijn voor of in het fa­mi­lie­be­drijf.