DOCENTEN

ONZE DOCENTEN BEHOREN TOT DE TOP IN HUN VAK

Wij stellen als instituut hoge eisen aan onze faculty leden die als docent, trainer, moderator of coach in onze programma’s optreden. Basis­eisen voor iedereen zijn een langjarige ervaring met de advisering van het familie­bedrijf, bewezen kwali­teit als docent, trainer en/of coach voor professionals op senior niveau, vertrouwd zijn met de meest gangbare fami­lie­be­drijfskundige advies­instru­men­ten en bekendheid met de marktontwikkelingen en uit­da­gingen binnen de zakelijke dienst­verlening. Daarenboven gelden nog eisen die rol specifiek zijn. Onze faculty kenmerkt zich bovenal door een aanstekelijk enthousiasme voor het delen van kennis en ervaring op het snijvlak van theorie en praktijk.

Mr. Jurgen R. Geerlings

Jurgen Geerlings

Bekijk het linkedin profiel van Jurgen door hieronder te klikken
Klik Hier

Docent, moderator en programma coördinator

Jurgen Geerlings is directeur van het IFBK|Instituut voor Familiebedrijfskunde en part­ner en mede-oprichter van MESA Bestuursadviseurs voor het Familiebedrijf. Hij adviseert en doceert in Nederland, Europa en het Verre Oosten. Zijn expertise ligt op het terrein van eigendomsplanning, family governance, ondernem­ings­bestuur en het managen van generatiewisselingen. Jurgen heeft eerder in zijn loopbaan na afronding van zijn rechtenstudie in Utrecht uitgebreide werkervaring opgedaan bij verschillende banken op het gebied van corporate banking, private banking & trust, vermo­gens­structurering en private equity.

Drs. Ellen Aptroot

Docent, trainer en intervisor

Ellen Aptroot is psycho­therapeut, systeem­thera­peut, opleider, leertherapeut en supervisor van de N.V.R.G. (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezins­therapie).  Zij is hoofddocent en begeleider van verschil­lende  professionele oplei­dingen binnen haar vak­gebied en als zelfstandig gevestigd adviseur tevens samenwerkings-partner van meerdere instellingen bij vragen rondom organisatie­ontwikkeling.

Drs. Edu van de Velden

Trainer en intervisor

Edu van de Velden is psychotherapeut, systeem­therapeut, opleider, en supervisor van de N.V.R.G. (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezins­therapie).  Hij is gespecia­liseerd in com­ple­xe ge­zins­problematieken en com­ple­xe sociale netwerken met bijzondere belangstelling voor het familiebedrijf. Hij is werkzaam binnen het aca­demische centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Zwolle en docent en begeleider van ver­schil­len­de  professionele oplei­din­gen binnen zijn vak­ge­bied. Als zelfstandig geves­tigd ad­viseur is hij daarnaast ook vee­lvuldig betrokken bij vra­gen rondom organisatie­ontwikkeling.

Drs. Paul Schut

Docent

Paul Schut is vennoot en medeoprichter van Schut & Bruggink Estate Planners te Haarlem en heeft meer dan 25 jaar ervaring met de advisering van vermogende particulieren en DGA’s. Zijn rol als estate planner vat hij ruim op, mede doordat hij een brede ervaring heeft opgedaan op het terrein van bedrijfsovernames, opvolgings­problematiek, private wealth management en vermogensstructurering. Daarnaast treedt hij veel­vuldig op als docent voor belastingadviseurs, estate planners, bankiers, nota­rissen en professionals uit andere disciplines die met familiebedrijven in aanra­king komen.

Drs. Msc. Jennifer Kuiper RA CMA

Docent

Jennifer Kuiper is register­accountant, management­accountant, bedrijfskundige en onderwijs­kundige. Zij is lid van de kerngroep en docent bij de vakgroep Bestuurlijke Informatie­voor­ziening – Interne Be­heersing aan Nyenrode Business Universiteit, school of Accountancy & Control­ling.  Zij is daar tot drie keer toe uitverkozen tot docent van het jaar.  Jennifer is een bevlogen docent die de uitdagingen van de deel­nemers van haar oplei­dingen begrijpt omdat zij deze beschouwt als ook haar uitdagingen.

Anne Struben

Docent

Anne Struben is systeem­thera­peut, modera­tor, trai­ner en coach. Hij is oprichter en eigenaar van Systemic, een breed georiënteerde organisatie die gespecia­li­seerd is in relatie- en po­si­tionerings­vraagstukken. Hij heeft jarenlange ervaring in begeleiding en coaching bin­nen het bedrijfsleven en combineert deze kennis met zijn specifieke ervaring als systeemtherapeut, waarbij de familiale relaties centraal staan. In het begeleiden van familiebedrijven komen zijn ervaringen als coach in het bedrijfsleven en zijn werk als relatietherapeut optimaal samen.