DOCENTEN

ONZE DOCENTEN BEHOREN TOT DE TOP IN HUN VAK

Wij stel­len als in­sti­tuut ho­ge ei­sen aan on­ze fa­cul­ty le­den die als do­cent, trai­ner, mo­de­ra­tor of coach in on­ze pro­gram­ma’s op­tre­den. Ba­sis­ei­sen voor ie­der­een zijn een lang­ja­ri­ge er­va­ring met de ad­vi­se­ring van het fa­mi­lie­be­drijf, be­we­zen kwa­li­teit als do­cent, trai­ner en/of coach voor pro­fes­si­o­nals op se­ni­or ni­veau, ver­trouwd zijn met de meest gang­ba­re fa­mi­lie­be­drijfs­kun­di­ge ad­vies­in­stru­men­ten en be­kend­heid met de markt­ont­wik­ke­lin­gen en uit­da­gin­gen bin­nen de za­ke­lij­ke dienst­ver­le­ning. Daar­en­bo­ven gel­den nog ei­sen die rol spe­ci­fiek zijn. On­ze fa­cul­ty ken­merkt zich bo­ven­al door een aan­ste­ke­lijk en­thou­si­as­me voor het de­len van ken­nis en er­va­ring op het snij­vlak van the­o­rie en prak­tijk.

Jurgen Geerlings

Drs. Ellen Aptroot

Supervisor, docent, trainer en intervisor

Ellen Aptroot is psycho­therapeut, systeem­thera­peut, opleider, leertherapeut en supervisor van de N.V.R.G. (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezins­therapie). Zij is hoofddocent en begeleider van verschil­lende professionele oplei­dingen binnen haar vak­gebied en als zelfstandig gevestigd adviseur tevens samenwerkings-partner van meerdere instellingen bij vragen rondom organisatie­ontwikkeling.

Jurgen Geerlings

Mr. Jurgen R. Geerlings

Docent, moderator en programma coördinator

Jurgen Geerlings is directeur van het IFBK|Instituut voor Familie­bedrijfs­kunde en part­ner en mede-oprichter van MESA Bestuursadviseurs voor het Familiebedrijf. Hij adviseert en doceert in Nederland, Europa en het Verre Oosten. Zijn expertise ligt op het terrein van eigendomsplanning, family governance, ondernem­ings­bestuur en het managen van generatie­wis­se­lingen. Jurgen heeft eerder in zijn loopbaan na afronding van zijn rechten­studie in Utrecht uitgebreide werkervaring opgedaan bij verschillende ban­ken op het gebied van corporate banking, private banking & trust, vermo­gens­­structurering en private equity.

Jurgen Geerlings

Drs. Edu van de Velden

Supervisor, trainer en intervisor

Edu van de Velden is psychotherapeut, systeem­therapeut, opleider, en supervisor van de N.V.R.G. (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezins­therapie). Hij is gespecia­liseerd in com­ple­xe ge­zins­problematieken en com­ple­xe sociale netwerken met bijzondere belangstelling voor het familiebedrijf. Hij is werkzaam binnen het aca­demische centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Zwolle en docent en begeleider van ver­schil­len­de professionele oplei­din­gen binnen zijn vak­ge­bied. Als zelfstandig geves­tigd ad­viseur is hij daarnaast ook vee­lvuldig betrokken bij vra­gen rondom organisatie­ontwikkeling.

Paul Schut

Drs. Paul Schut

Docent

Paul Schut is vennoot en medeoprichter van Schut & Bruggink Estate Planners te Haarlem en heeft meer dan 25 jaar ervaring met de advisering van vermogende particulieren en DGA’s. Zijn rol als estate planner vat hij ruim op, mede doordat hij een brede ervaring heeft opgedaan op het terrein van bedrijfsovernames, opvolgings­problematiek, private wealth management en vermogens­structurering. Daarnaast treedt hij veel­vuldig op als docent voor belastingadviseurs, estate planners, bankiers, nota­rissen en professionals uit andere disciplines die met familiebedrijven in aanra­king komen.

Jurgen Geerlings

Drs. Jennifer Kuiper Msc, RA, CMA

Docent

Jennifer Kuiper is register­accountant, management­accountant, bedrijfskundige en onderwijs­kundige. Zij is lid van de kerngroep en docent bij de vakgroep Bestuurlijke Informatie­voor­ziening – Interne Be­heersing aan Nyenrode Business Universiteit, school of Accountancy & Control­ling. Zij is daar tot drie keer toe uitverkozen tot docent van het jaar. Jennifer is een bevlogen docent die de uitdagingen van de deel­nemers van haar oplei­dingen begrijpt omdat zij deze beschouwt als ook haar uitdagingen.

Jurgen Geerlings

Ester Kroese

Docent

Ester voert een zelfstandige praktijk als procesbegeleider bij familiebedrijven en vermogende families. Zij is gespecialiseerd in het bemiddelen van conflicten binnen gezinssystemen en heeft bijzondere belangstelling voor gezinssystemen die vervlochten zijn geraakt met zakelijke belangen Daarnaast is zij docent en trainer bij IFBK en geeft zij intervisie en advies aan vertrouwde adviseurs van familiebedrijven uit allerlei disciplines.

Jurgen Geerlings

Erna Kortlang

Docent

Erna Kortlang is gespecialiseerd in het familie- en erfrecht en estate planning. Erna is een zeer ervaren en all­round notaris. Zij adviseert particulieren, DGA’s en ondernemers over erfrecht en relatievermogensrecht, heeft een grote affiniteit met familiebedrijven en is goed vertrouwd met de uitdagingen rondom een bedrijfs­opvol­ging. Zij geeft sturing aan de familie- en erfrechtpraktijk en het sectorteam familiebedrijven. Zij wordt regel­matig door de rechtbank benoemd als vereffenaar. Erna wordt vaak ingeschakeld bij vraagstukken op het gebied van erfrecht en estate planning in complexe situaties bij familiebedrijven, waarbij verschillende deel­belangen binnen een familie aan de orde zijn.