Eigendomsstrategie en Vermogens­structurering van het Familiebedrijf

In de­ze twee­daag­se ver­die­pings­cur­sus wor­den de kern­vra­gen van de ei­gen­doms­stra­te­gie bin­nen de con­text van de ver­mo­gens­struc­tu­re­ring ge­plaatst. Bij el­ke kern­vraag wor­den de re­le­van­te fis­caal-ju­ri­di­sche aan­dachts­pun­ten diep­gaand be­han­deld aan de hand van con­cre­te si­tu­a­ties uit de prak­tijk.

Een in­te­gra­le ca­sus dient daar­bij als ro­de draad. Met de in­zich­ten uit de­ze mo­du­le wordt jouw po­si­tio­ne­ring als in­hou­de­lijk pro­ces­re­gis­seur sterk be­vor­derd. Deel­na­me is mo­ge­lijk als je ver­trouwd bent met de ba­sis­con­cep­ten uit de fa­mi­lie­be­drijfs­kun­de.

Inhoud

Inhoud
Dag 1
Inhoud
Dag 2

Blok 1

Fis­caal/ju­ri­disch ka­der van een fa­mi­lie­be­drijfs­op­vol­ging. Q&A met con­tro­le­vra­gen over de li­te­ra­tuur. In­tro­duc­tie ba­sis­va­ri­an­ten fa­mi­lie­be­drijfs­op­vol­ging: In­groei via vof / Cum­prefs / Ver­koop / Schen­king. Groeps­op­dracht met als vraag­stel­ling van­uit wel­ke per­spec­tie­ven en hoe een be­lan­gen- en sce­na­rio af­we­ging moet wor­den ge­maakt.

Blok 2

In­tro­duc­tie en be­spre­king van een prak­tijk­ca­sus over een her­struc­tu­re­ring in het ka­der van een es­ta­te plan­ning. Groeps­op­dracht met als vraag­stel­ling hoe en waar­om de­ze uit­gang­si­tu­a­tie tot stand is ge­ko­men.

Blok 3

Ver­bre­ding van de prak­tijk­ca­sus ge­richt op de kop­pe­ling naar de ei­gen­doms­stra­te­gie. Ple­nai­re dis­cus­sie om in kaart te bren­gen wel­ke knel­pun­ten in de­ze ca­sus op het ter­rein van de ei­gen­doms­stra­te­gie aan de or­de zijn.

Blok 4

Groeps­op­dracht en ple­nai­re be­spre­king ge­richt op het toe­pas­sen van de fa­mi­lie ge­bon­den cor­rec­ties op de hui­di­ge ei­gen­doms­struc­tuur. Bij­zon­de­re aan­dacht voor RC ver­hou­din­gen, pen­si­oen, di­vi­dend­po­li­tiek, de po­si­tie van cum­prefs hou­ders ver­sus ge­wo­ne aan­deel­hou­ders, uit­koop van fa­mi­lie­le­den en het ba­lan­ce­ren van sa­la­ris, di­vi­dend en exit­re­ge­lin­gen.

Blok 5

Ver­die­ping van de fa­mi­lie­ver­mo­gens­struc­tu­re­ring ge­richt op de sa­men­hang tus­sen fa­mi­lie­ver­mo­gens­al­lo­ca­tie en on­der­ne­mings­fi­nan­cie­ring. Bij­zon­de­re aan­dacht voor af­trek­baar­heid van bank­ren­te ver­sus niet-af­trek­baar­heid van cum­pref, fis­ca­le aan­dachts­pun­ten van be­drijfs­fi­nan­cie­ring en ver­mo­gens­struc­tu­re­ring en vrucht­ge­bruik struc­tu­ren.

Blok 6

Fa­mi­lie­ver­mo­gens­vraag­stuk­ken bui­ten het be­drijf, waar­on­der ei­gen wo­ning, be­drijfs­pan­den, pri­vé be­leg­gin­gen, deel­ne­min­gen en be­ta­ling van erf­be­las­ting in re­la­tie tot es­ta­te plan­ning en fi­nan­ci­ë­le plan­ning. Spe­ci­fie­ke aan­dacht voor ge­vol­gen van hu­we­lijk, schei­den en (BOR bij) schen­ken.

Blok 7

Fis­ca­le en an­de­re ge­vol­gen van over­lij­den. Ook hier spe­ci­fie­ke aan­dacht voor de BOR. Daar­bij komt ook on­der­scheid tus­sen be­leg­gings­ver­mo­gen en on­der­ne­mings­ver­mo­gen naar vo­ren.

Blok 8

In­te­gra­tie en jouw rol in het ge­heel. Ben je spe­ci­a­list in het pro­ces of pro­ces­re­gis­seur? Fo­cus op het pro­ces, waar­on­der het sa­men­wer­ken met de an­de­re ad­vi­seurs. Te­vens aan­dacht voor het over­leg met de fis­cus.

Meer toegevoegde waarde op het snijvlak familie/bedrijf

De opzet van deze cursus is uniek, omdat bij de behandeling van de techniek doorlopend wordt teruggegrepen naar de achterliggende kernvragen van de eigendomsstrategie. Deze wisselwerking bevordert in hoge mate de toegevoegde waarde van de procesregisseur. In twee dagen tijd wordt inzicht gegeven in de meest voorkomende opvolgingsstructuren van een familiebedrijf en veel voorkomende andere uitdagende situaties en gebeurtenissen die van (grote) invloed op de vermogensstructuur van familie en bedrijf en daarmee op de onderlinge familiale verhoudingen. Een praktijkcasus dient als rode draad door het programma. Deze wordt al naar gelang de behandeling van de onderwerpen steeds verder uitgebreid met dilemma’s waarvoor verschillende alternatieven op het terrein van de eigendomsstructurering een uitkomst kunnen bieden.

Bedrijfsopvolging staat centraal, maar:

.. aanverwante onderwerpen worden diepgaand behandeld. Denk hierbij aan:

 • Samenhang vermogensstructurering zakelijk en privé
 • Financieringsverhoudingen in familieverband
 • Erven en schenken van ondernemingsvermogen
 • Huwelijksvermogensrecht en testamenten in relatie tot ondernemingsvermogen
 • Uitkoop van familieleden
 • Participeren door derden
 • Financiering van de groei van de onderneming

Voor wie

 • Voor ervaren professionals die affiniteit hebben met de complexiteit van het familiebedrijf en een leergang hebben gevolgd waarin de basisbeginselen van de familiebedrijfskunde zijn behandeld.
 • Kleine groepen van maximaal 16 deelnemers ter bevordering van aandacht voor praktijksituaties die door de deelnemers worden ingebracht. Ruimte voor interactie tussen de deelnemers.

Belangrijkste kenmerken

 • Een rode draad casus uit de praktijk van het MKB loopt door de cursus heen met nadrukkelijke aandacht voor de fiscaal/juridische knelpunten die liggen op het snijvlak van zakelijk en privé
 • Uitreiking van en toelichting op vragenlijsten met concrete verdiepingsvragen voor elke kernvraag van de eigendomsstrategie
 • Deelname mogelijk op individuele basis en in koppels uit eenzelfde organisatie (aanbevolen)
 • Voorbereidende literatuur dient ter bevordering van het juiste kennisniveau en borging van het tempo tijdens de cursus
 • Levendige wisselwerking tussen kennisoverdracht, groepsopdrachten en plenaire discussies
 • Tijdens de verdiepingscursus worden ook verschillende juridische aspecten van de governance benoemd voor zover relevant voor de uitwerking en uitvoering van de eigendomsstrategie

Leerdoelstellingen

 • Je krijgt een totaal overzicht van financiële, fiscale en juridische aspecten in relatie tot financiële en emotionele afwegingen van de familie
 • Je krijgt meer grip op de inhoudelijke sturing van het proces met betrekking tot de eigendomsstrategie
 • Je vergaart meer kennis over specifiek voor familiebedrijven relevante knelpunten op het terrein van de vermogensstructurering
 • Je brengt een stevige inhoudelijke verdieping aan op de basisbeginselen die tijdens de Leergang Familiebedrijfskunde aan de orde zijn gekomen
 • Je krijgt een beter begrip van de eigen invalshoeken ten opzichte van die van andere professionele adviseurs
 • Je zal de rol van procesregisseur nog effectiever kunnen voeren

Meer grip op de inhoudelijke sturing van het proces

Als professional in de zakelijke dienstverlening bevorder je het scheppen van de juiste randvoorwaarden voor een constructieve relatie van de familie met het bedrijf. Voor een Vertrouwde Adviseur betekent dit dat niet alleen de financiële aspecten van beide sferen goed op elkaar moeten worden afgestemd, maar vooral ook de relevante fiscale en juridische aandachtspunten in de juiste samenhang met de financiële afwegingen moeten worden gebracht. Dat vergt een procesmatige aanpak waarin de eigendomsstrategie van de familie als uitgangspunt dient.

Wat krijg je er extra bij?

 • Toegang tot de Virtual Campus met een uitgebreide familie­bedrijfs­kundige bibliotheek
 • Certificaat van deelname met een presentje van een eeuwenoud familiebedrijf

Praktisch

Datum, tijd en locatie

2024 voorjaar
9 februari en 15 maart

2024 najaar
18 oktober,  22 november

9:00 – 17:00u

Landgoed Anderstein Maarsbergen
Meer info >>

Prijs

 • € 1.485 per deelnemer ex BTW
 • Kortingsregeling bij meer deelnemers
  Meer info >>
 • Na inschrijving ontvangt u een factuur
 • Vervanging van een deelnemer door een collega is toegestaan

Accreditatie

RB
:
12 PE punten
KNB
:
12 PE punten
RV
:
12 PE punten
NBA
:
12 PE uren
NOB
:
12 PE punten
NOVA
:
12 PE punten

Docenten

Paul Schut

Paul Schut

Meer info >>

Jurgen Geerlings

Jurgen Geerlings

Meer info >>

Vragen

Jurgen Geerlings

Jurgen Geerlings

Heb je vra­gen over de­ze op­lei­ding of over mo­ge­lijk­he­den voor een maat­werk­cur­sus voor jouw or­ga­ni­sa­tie?

Ik be­ant­woord ze graag.

06 53 54 89 71
info@familiebedrijfskunde.nl