Governance van het Familiebedrijf

De in­rich­ting en wer­king van de gover­nan­ce van het fa­mi­lie­be­drijf kent een bij­zon­de­re dy­na­miek. Af­han­ke­lijk van ont­wik­ke­lin­gen bin­nen de fa­mi­lie en het be­drijf moe­ten de struc­tuur en pro­ces­sen wor­den aan­ge­past. Daar­bij dient de juis­te sa­men­hang tus­sen de re­le­van­te ju­ri­di­sche en sys­te­mi­sche as­pec­ten te wor­den be­waakt. Dat is bij uit­stek de taak van de ver­trouw­de ad­vi­seur die de on­der­ne­men­de fa­mi­lie be­ge­leidt bij ver­an­de­rings­pro­ces­sen waar­bij ei­gen­doms- en zeg­gen­schaps­ver­hou­din­gen in het ge­ding zijn. De cur­sus biedt een ge­de­gen ver­diep­ing van de ken­nis om als ad­vi­seur de gover­nan­ce vi­taal te hel­pen hou­den.

Uit­ge­breid wordt in­ge­gaan op de re­le­van­te ju­ri­di­sche en sys­te­mi­sche as­pec­ten. Wel­ke zijn dat, hoe zet je de­ze in op een ma­nier die past bij de spe­ci­fie­ke ken­mer­ken en om­stan­dig­he­den van het fa­mi­lie­be­drijf en hoe be­spreek je de­ze zon­der dat de klant ver­strikt raakt in de tech­ni­sche de­tails? De­ze vra­gen wor­den tij­dens de cur­sus be­ant­woord aan de hand van voor­beel­den uit de prak­tijk van de do­cen­ten en van de van de deel­ne­mers, af­han­ke­lijk van hun ei­gen in­breng. Cen­traal daar­bij staat het par­ti­cu­lie­re fa­mi­lie­be­drijf in het MKB en groot­be­drijf en de ver­mo­gen­de fa­mi­lie met of zon­der een be­drijf.

Inhoud

Inhoud
Dag 1
Inhoud
Dag 2

Blok 1

In­tro­ductie op evol­u­tie, struc­tuur en pro­ces van het fam­ilieon­dernem­ings­bestuur aan de hand van het drie cirkel mod­el. Beschouwing over de B.V. en haar stat­uten. Wat zijn de ken­merken van een tevoren niet-be­staande or­gan­isa­tie die na opricht­ing zelf­standig aan het rechts­ver­keer gaat deel­ne­men? Stat­uten vor­men een deelrecht­sorde waar­toe be­horen de aandeel­houders, het be­stuur en even­tueel de raad van com­mis­saris­sen. Wat zijn daar­bij de valkui­len, mo­gelijkheden en on­mo­gelijkheden? Wat is fam­ily gov­ernance en hoe maak je ver­bind­ing met de ‘busi­ness gov­ernance’? Het fam­il­i­estatuut als raam­werk voor het fam­ilieon­dernem­ings­bestuur.

Blok 2

Korte schets van re­gelin­gen die een goede gov­ernance on­der­steun­en met nad­rukkelijke aan­dacht voor het be­stuursreg­le­ment, bes­cher­m­ing­scon­structies, stemovereen­komst, de im­pact van de Gov­ernance Code en de aandeel- cq. cer­ti­ficaathouder­sov­ereen­komst. Ver­dere verdieping op de in­houd en werking van de aandeel- cq. cer­ti­ficaathouder­sov­ereen­komst voor de gov­ernance, in het bijzon­der in re­latie tot het over­dra­gen van aan­delen binnen de fa­miliale kring en de exitre­geling.

Blok 3

De ins en outs van cer­ti­ficer­ing en de Sticht­ing Ad­min­is­tratiekan­toor, de STAK. Het cer­ti­ficer­en van aan­delen is een veelvuldig toege­paste meth­ode om ei­gen­dom van zeg­genschap te scheiden. Hoe zit dit leer­stuk in elkaar? Hoe ver­houdt de cer­ti­ficer­ing zich tot de ver­schil­lende soorten aan­delen? Wat gaat er in prak­tijk fout en welk po­ten­tieel van de STAK blijft veelal on­be­n­ut? Kan er nog een rol zijn weggelegd voor de STAK als bij­voor­beeld de vol­gende gen­er­atie in­mid­dels het be­stuur vormt van de on­dernem­ing en hoe kan je met de STAK een goed werkende ge­laag­dheid or­gan­is­er­en in de be­sluit­vorm­ing op ei­gen­aarsniveau af­hankelijk van de be­t­rokken­heid van de fam­ilie ei­gen­ar­en? Welke rol kan de STAK spelen bij de fam­ily gov­ernance?

Blok 4

Be­stuurs­v­raag­stukken over ver­mo­gen buiten het bedrijf met spe­cifieke aan­dacht voor jur­idische aan­dacht­spunten met be­trekking tot be­heer­stichtin­gen en cv’s. Ver­der wordt be­sproken welke re­gelin­gen ef­fectief zijn om serieuze men­ings­ver­schil­len en pat­s­tellin­gen te voorko­men cq. door­brek­en binnen de con­text van het bedrijf en het fam­iliev­er­mo­gen buiten het bedrijf.

Blok 5

Van fa­mi­lie­sta­tuut naar de in­te­gra­tie van het fa­mi­lie­recht, hu­we­lijks­ver­mo­gens­recht en erf­recht met be­trek­king tot de in­di­vi­du­e­le fa­mi­lie­le­den. Het hu­we­lijks­ver­mo­gens­recht wordt be­han­deld als uit­gangs­punt voor het in­zicht om te kun­nen be­pa­len wie van de part­ners ge­rech­tigd is tot welk ver­mo­gen. Hoe ie­mands ver­mo­gen is sa­men­ge­steld en wat de waar­de daar­van is, be­paalt uit­ein­de­lijk waar­uit zijn of haar er­fe­nis be­staat. Wat is de im­pact van keu­zes die de fa­mi­lie hier­over maakt op de gover­nan­ce?

Blok 6

Na een glo­ba­le in­tro­duc­tie van het wet­te­lij­ke erf­recht wordt in­zicht ge­ge­ven in ver­schil­len­de tes­ta­ment­vor­men die be­trek­king heb­ben op de stu­ring rich­ting vol­gen­de ge­ne­ra­ties. Wel­ke re­ge­lin­gen en voor­zie­nin­gen zijn ge­brui­ke­lijk cq. ver­stan­dig om te ne­men bij fa­mi­lie­be­drij­ven en ver­mo­gen­de fa­mi­lies, wat zijn de op­ties met hun re­le­van­te over­we­gin­gen en wel­ke valkui­len wil je ver­mij­den. Wat is wen­se­lijk, mo­ge­lijk en on­mo­ge­lijk om te re­ge­len voor le­vens­part­ners, min­der­ja­ri­ge kin­de­ren en fa­mi­lie­le­den in bij­zon­de­re per­soon­lij­ke om­stan­dig­he­den?

Blok 7

In dit blok wordt in­ge­gaan op de twee bij­zon­de­re on­der­wer­pen van Schen­ken en Wils­on­be­kwaam­heid. Schen­ken, als on­der­deel van het erf­recht heeft bij uit­stek im­pact op de Next­Gen en hun be­trok­ken­heid bij het be­drijf en an­de­re be­stand­de­len van het fa­mi­lie­ver­mo­gen. Wel­ke re­ge­lin­gen kun­nen wor­den ge­maakt voor een ‘ef­fec­tie­ve’ in­groei van de op­vol­gen­de ge­ne­ra­tie, met na­me als het gaat om de be­schik­kings­macht dat een groot ef­fect heeft op de on­der­lin­ge fa­mi­lie­ver­hou­din­gen? De re­ge­ling van de wils­on­be­kwaam­heid mag niet ont­bre­ken als on­der­deel van de gover­nan­ce. Wel­ke voor­zie­nin­gen kan je in dat ka­der tref­fen voor on­der meer de zeg­gen­schap en be­slis­sings­be­voegd­heid en hoe wordt be­paald wie de di­rec­teur ver­vangt als de­ze (tij­de­lijk) niet bij mach­te is om de on­der­ne­ming te lei­den? Ook wordt in­ge­gaan wordt op wat een le­vens­tes­ta­ment kan toe­voe­gen in­ge­val de be­stuurs­con­ti­nu­ï­teit is ge­borgd door mid­del van een STAK.

Blok 8

Als sluit­stuk van de­ze cur­sus wordt in­ge­gaan op de fa­mi­ly gover­nan­ce. Dit leeft en be­weegt en is cru­ci­aal om van ge­ne­ra­tie op ge­ne­ra­tie het fa­mi­lie­be­drijf en/of fa­mi­lie­ver­mo­gen voort te kun­nen zet­ten. Wat zijn de best prac­ti­ces die al met­een ook voor de eer­ste ge­ne­ra­tie fa­mi­lie­be­drij­ven in het MKB waar­de­vol zijn en wel­ke rol kan je daar­bij als ver­trouw­de ad­vi­seur ver­vul­len? In­ge­gaan wordt op de vraag hoe je de fa­mi­ly gover­nan­ce ver­vlecht met de for­me­le be­sluit­vor­ming over het be­drijf en het fa­mi­lie­ver­mo­gen. We ron­den af met een te­rug­blik op de ju­ri­di­sche en niet ju­ri­di­sche re­gel­sys­te­men die re­le­vant zijn bij het be­stuur van een fa­mi­lie­be­drijf en fa­mi­lie­ver­mo­gen.

Meer toegevoegde waarde op het snijvlak familie/bedrijf

De opzet van deze cursus is uniek, omdat bij de behandeling van de techniek doorlopend wordt teruggegrepen naar de achterliggende kernvragen van de eigendomsstrategie en van de familiestrategie. Deze wisselwerking bevordert in hoge mate de toegevoegde waarde van de procesregisseur.

Voor wie

 • Voor ervaren professionals die affiniteit hebben met de complexiteit van het familiebedrijf en een leergang hebben gevolgd waarin de basisbeginselen van de familiebedrijfskunde zijn behandeld
 • Voor juristen en niet-juristen

Belangrijkste kenmerken

 • Nadrukkelijke aandacht wordt gegeven aan de samenhang tussen de relevante rechtsgebieden en tussen de juridische en systemische aandachtspunten
 • De voor het bestuur relevante aspecten uit het erfrecht, familierecht en vennootschapsrecht worden integraal behandeld vanuit het perspectief van familie en bedrijf
 • Deelname mogelijk op individuele basis en in koppels uit eenzelfde organisatie (aanbevolen)
 • Voorbereidende literatuur dient ter bevordering van het juiste kennisniveau en borging van het tempo tijdens de cursus
 • Kleine groepen van maximaal 16 deelnemers ter bevordering van aandacht voor praktijksituaties die door de deelnemers worden ingebracht. Ruimte voor interactie tussen de deelnemers.
 • Levendige wisselwerking tussen kennisoverdracht, groepsopdrachten en plenaire discussies

Leerdoelstellingen

 • Je krijgt een totaaloverzicht van de juridische aspecten die voor de governance relevant zijn en leert deze te verbinden met de emotionele overwegingen die in de praktijk regelmatig aan de orde zijn
 • Je krijgt meer grip op de inhoudelijke sturing van het proces met betrekking tot de governance
 • Je vergaart meer kennis over specifiek voor familiebedrijven relevante knelpunten met betrekking tot de inrichting van het bestuur
 • Je brengt een stevige inhoudelijke verdieping aan op de basisbeginselen die tijdens de Leergang Familiebedrijfskunde aan de orde zijn gekomen
 • Je krijgt een beter begrip van de eigen invalshoeken ten opzichte van die van andere professionele adviseurs
 • Je zal de rol van procesregisseur nog effectiever kunnen voeren

Wat krijg je er extra bij?

 • Toegang tot de Virtual Campus met een uitgebreide familie­bedrijfs­kundige bibliotheek
 • Certificaat van deelname met een presentje van een eeuwenoud familiebedrijf

Praktisch

Datum, tijd en locatie

9:00 – 17:00u

Landgoed Anderstein Maarsbergen
Meer info >>

Prijs

 • € 1.485 per deelnemer ex BTW
 • Kortingsregeling bij meer deelnemers
  Meer info >>
 • Na inschrijving ontvangt u een factuur
 • Vervanging van een deelnemer door een collega is toegestaan

Accreditatie

RB
:
12 PE punten
KNB
:
12 PE punten
RV
:
12 PE punten
NBA
:
12 PE uren
NOB
:
12 PE punten
NOVA
:
12 PE punten

Docenten

Jurgen Geerlings

Erna Kortlang

Meer info >>
Jurgen Geerlings

Jurgen Geerlings

Meer info >>

Vragen

Jurgen Geerlings

Jurgen Geerlings

Heb je vra­gen over de­ze op­lei­ding of over mo­ge­lijk­he­den voor een maat­werk­cur­sus voor jouw or­ga­ni­sa­tie?

Ik be­ant­woord ze graag.

06 53 54 89 71
info@familiebedrijfskunde.nl