Leergang Familiebedrijfskunde

Aan de­ze leer­gang ne­men pro­fes­si­o­nals deel uit ver­schil­len­de dis­ci­pli­nes. Aan de hand van vier the­ma’s be­han­de­len we con­cre­te ad­vies­in­stru­men­ten uit de fa­mi­lie­be­drijfs­kun­de die zich in de prak­tijk heb­ben be­we­zen.

De in­stru­men­ten zijn voor al­le pro­fes­si­o­nals goed toe­pas­baar. De­ze unie­ke leer­gang biedt in­spi­re­ren­de in­zich­ten om van­uit de ei­gen ex­per­ti­se be­ter op het fa­mil­ie­­be­drijf aan te slui­ten en ve­le aan­kno­pings­pun­ten om de rol van pro­ces­­re­gis­seur te ver­ster­ken.

De leer­gang om­vat vier kern­the­ma’s die per mo­du­le in on­der­lin­ge sa­men­hang wor­den be­han­deld:

1. Stra­te­gie    => be­drijf als ver­trek­punt
2. Struc­tuur   => ei­gen­dom als ver­trek­punt
3. Sys­teem     => fa­mi­lie als ver­trek­punt
4. Pro­ces        => in­te­gra­tie als eind­re­sul­taat

Inhoud

Module 1
Strategie
Module 2
Structuur
Module 3
Systeem
Module 4
Proces

Op­bouw

1. In­lei­ding fa­mi­lie­be­drijfs­kun­de en het pro­ces van pa­ral­lel­le plan­ning
2. Ca­se stu­dy be­drijfs­op­vol­ging: van DGA naar fa­mi­lie­be­drijf
3. Drie cir­kel mo­del
– hoe krijg je grip op het krach­ten­veld van het fa­mi­lie­be­drijf
– hoe kijk je naar een be­paal­de si­tu­a­tie van­uit het per­spec­tief van
fa­mi­lie, be­drijf en ei­gen­dom
– wat zijn de kern­vra­gen en de on­der­lin­ge ver­ban­den van de
on­der­ne­mings­stra­te­gie, ei­gen­doms­stra­te­gie en fa­mi­lie­stra­te­gie
4. Ge­daan­te­vor­men van het fa­mi­lie­be­drijf en het ma­na­gen van tran­si­ties

Be­schrij­ving

De­ze mo­du­le start met een in­lei­ding op de fa­mi­lie­be­drijfs­kun­de waar­mee de meest re­cen­te ont­wik­ke­lin­gen en ken­nis­bron­nen van dit nieu­we vak­ge­bied wor­den ge­pre­sen­teerd. Ver­vol­gens wordt het be­grip ‘stra­te­gie’ in een bre­de­re con­text ge­plaatst en in ver­band ge­bracht met de le­vens­cy­clus­be­na­de­ring van het fa­mi­lie­be­drijf. Als ver­trek­punt hier­voor die­nen ver­schil­len­de in­stru­men­ten uit het vak­ter­rein van het stra­te­gisch ma­na­ge­ment. Ook niet-fi­nan­ci­ë­le pro­fes­si­o­nals kun­nen de be­han­de­ling van de­ze on­der­wer­pen goed vol­gen.

Opbouw

 1. Financiële planning op basis van de rentabiliteit van het vermogen en de vrije kasstroom
 2. Waardecreatie als maatstaf voor continuïteit voor de lange termijn
 3. Van DGA naar familie bedrijf: de evolutie van de structuur en het machtsevenwicht binnen het familieondernemingsbestuur
 4. Family Governance en het Familiestatuut (doel, inhoud en proces)

Beschrijving

In de praktijk is het familievermogen in veel situaties voor het grootste deel aan het bedrijf verbonden en vormt de structurering van het familievermogen, waarbij rekening moet worden gehouden met de belangen van meerdere belanghebbenden, een grote uitdaging. Dat is in het bijzonder aan de orde bij een generatiewisseling waarbij niet alle familieleden in het bedrijf werken en/of overdragers (voor een groot deel) financieel afhankelijk blijven van het bedrijf. Veelal monden financiële knelpunten uit in relationele spanningen en omgekeerd veroorzaken gebeurtenissen in de privésfeer grote financiële belemmeringen voor het bedrijf.

Door middel van de financiële scenario analyse kunnen mogelijke knelpunten worden voorkomen en kan de veelal emotionele belangen afweging worden geobjectiveerd. In deze module worden de basisbeginselen van het financieel management en de waarde creatie van een familiebedrijf behandeld die de adviseur en relatiemanager in staat stellen om een signalerende rol te spelen bij de economische eigendomsstrategie van het familiebedrijf en een mogelijke bedreiging van de continuïteit op de langere termijn. Ook niet-financiële professionals kunnen de behandeling van deze onderwerpen goed volgen.

Opbouw

 1. Inleiding systeemleer en familieculturen
 2. Regelende principes van de ondernemende familie
 3. Het opstellen en toepassen van een familiebedrijven genogram
 4. Interventies en reflectieve analyse vanuit het perspectief van de adviseur

Beschrijving

De familiale dynamiek kan een familiebedrijf maken of breken. In deze module wordt aan de hand van de systeemtheorie uit de doeken gedaan hoe samenwerkingsrelaties zich ontwikkelen tussen familieleden in hun verschillende rollen uit het drie cirkel model, welke dilemma’s en knelpunten hieruit voort komen en hoe deze kunnen worden ondervangen. Het doel is om als vertrouwde adviseur te kunnen bijdragen aan de eenheid en verbondenheid van de ondernemende familie vanuit het besef dat de adviezen die men als zakelijke dienstverlener presenteert in het kader van een bedrijfsopvolging of andere veranderingsprocessen een grote impact kunnen hebben op deze samenwerkingsrelaties. Eigendom en zeggenschap (bezit en macht) zijn immers belangrijke organiserende principes binnen families, vooral in die situaties waarbij het oogmerk bestaat om het familievermogen al dan niet in combinatie met het bedrijf als een collectief vermogen in tact te houden. De werking en toepassing van verschillende basisconcepten en instrumenten uit de relatietherapie, waaronder het genogram en systeemdiagram, zullen inzichtelijk worden gemaakt met behulp van concrete praktijksituaties.

Opbouw

 1. Rollen en competenties van de vertrouwde adviseur van het familiebedrijf
 2. Gradaties van betrokkenheid, adviesdilemma’s en adviesstrategieën
 3. De inrichting van het adviesproces en keuze van werkvormen met de klant
 4. Waardepropositie en positionering in relatie tot de actuele ontwikkelingen in de markt

Beschrijving

Deze module staat in het teken van de procesmatige en klantrelationele invalshoek van de advisering van het familiebedrijf. De discussie hierover dient als uitgangspunt voor de bespreking van een adviesraamwerk dat daarbij behulpzaam kan zijn. Met dit raamwerk wordt geïllustreerd hoe men een vertrouwensrelatie kan opbouwen met de directeur/eigenaren van een familiebedrijf die verder strekt dan het eigen vakgebied en die de legitimering verschaft om ook als procesregisseur een rol te spelen. Het begrip ‘client intimacy’ staat daarbij centraal.

Uitgebreid wordt ingegaan op de verschillende gradaties van klantbetrokkenheid en de daaraan verbonden adviesdilemma’s. Aan de orde komen ook de verschillende adviesstrategieën die men afhankelijk van de klantvraagstukken en de eigen rol in het adviesproces kan inzetten om de goede voortgang van het proces te bevorderen. Tijdens de interactie met de deelnemers zullen aan de hand van eigen ervaringen de kansen, grenzen en knelpunten worden verkend en besproken. Vervolgens wordt stil gestaan bij de inrichting van het adviesproces en de randvoorwaarden voor een goede voortgang van adviesproces.

Voor wie

Elke ervaren adviseur uit elke discipline die zich wil bekwamen in de familiebedrijfskunde kan deelnemen aan de leergang. Als meer specifieke doelgroep voor deze leergang zijn aangemerkt de accountant, de belasting­adviseur, notaris, bankier (waaronder private banker, account­manager zakelijk, krediet risico manager), estate planner, financieel planner, HRM adviseur, juridisch adviseur, systeem­denker en organisatie adviseur.

Deelname is mogelijk op individuele basis.  Sterk aan te bevelen is evenwel deelname als collegiaal koppel van professionals uit verschillende disciplines van een organisatie, zodat de onderlinge kruisbestuiving en integrale begeleiding van de cliënt beter tot zijn recht komt. Indien vanuit eenzelfde organisatie twee koppels deelnemen, wordt tegelijkertijd ook het draagvlak voor de eenduidige toepassing van de familiebedrijfskundige adviesbenadering binnen de eigen organisatie sterk bevorderd.

Belangrijkste kenmerken

 • Langstlopende en meest complete familiebedrijfskundige programma
 • Concrete koppelingen van de harde en zachte kant
 • Concrete aanknopingspunten naar financiële, juridische en fiscale aspecten
 • Focus op professionals uit de zakelijke dienstverlening
 • Kleine groepen van deelnemers uit verschillende disciplines
 • Zeer intensief en interactief verloop van de sessies
 • Inspirerende leeromgeving centraal in het land

Wat levert de leergang jou op?

 • Je overziet en ordent een stuk gemakkelijker de veelheid en complexiteit aan vragen en aspecten die bij het familiebedrijf aan de orde zijn
 • Je verkrijgt meer concrete aanknopingspunten om de relatie met de opvolgende generatie en andere stakeholders uit de familie en het bedrijf op te bouwen en te verdiepen
 • Je verhoogt je scoringskansen bij acquisitie
 • Je verlaagt het afbreukrisico bij je meest profijtelijke en kritische klanten
 • Je verdiept en verbreedt gemakkelijker de relatie met jouw key accounts
 • Het verhoogt je plezier en motivatie om met familiebedrijven te werken
 • Het verruimt je blik op je verdere persoonlijke professionele ontwikkeling

Wat krijg je er extra bij?

 • Een selectie van case studies en essays uit het standaard werk: ‘Uitblinken als Familiebedrijf
 • Toegang tot de digitale leeromgeving met alle lesmaterialen en een veelzijdige bibliotheek met uitgebreid naslag werk
 • Tijdelijk gratis gebruik van de digitale adviesinstrumenten van equimerio® ter bevordering van de toepassing in de praktijk
 • Presentje van een familiebedrijf uit de 15e eeuw
 • Een complete set van adviessjablonen voor direct dagelijks gebruik
 • Twee geanonimiseerde voorbeelden van een familiestatuut uit de praktijk
 • Certificaat van deelname

Karakteristieken van deze leergang

 • Unieke combinatie van inhoud en proces. Niet alleen de bijzondere kenmerken en uitdagingen van het familiebedrijf als zodanig staan centraal, maar ook de wijze waarop je er als adviseur mee omgaat krijgt volop de aandacht
 • De docenten hebben een langjarige gecombineerde ervaring met de advisering van familiebedrijven in het Grootbedrijf en het MKB en met het geven van onderwijs op het terrein van de familiebedrijfskunde. Zij weten zich te verplaatsen in jouw positie
 • De leerstof wordt behandeld aan de hand van concrete advies instrumenten die zich in de praktijk hebben bewezen en per direct kunnen worden toegepast
 • Nieuwste wetenschappelijke inzichten die inspirerend zijn en relevant voor de praktijk
 • Basis voor een gemeenschappelijke taal en klantbenadering ter bevordering van de samenwerking tussen professionals uit verschillende disciplines binnen de eigen organisatie en externe netwerken

Leerdoelstellingen

Know: verkrijgen van vernieuwende kennis

 • Het herkennen en managen van samenhangen tussen verschillende financiële en niet-financiële vraagstukken van de onderneming in relatie tot de ondernemer en zijn familie in privé
 • Het verkrijgen van de nieuwste inzichten op het terrein van de familiebedrijfskunde
 • Kennis gericht op relevante concepten en thema’s, in het bijzonder het driecirkelmodel, de eigendoms- en erfgoedstrategie, integraal financieel management, parallelle planning, goed bestuur en family governance

Do: het toepassen in de praktijk

 • Het versterken van de samenwerking met interne en externe specialisten
 • Het bevestigen van de eigen rol als strategische gesprekspartner van de ondernemer
 • Het vertalen van de kennis naar een effectieve inzet van de aangeboden adviesinstrumenten

Grow: het bevorderen van de eigen business development

 • Het uitwisselen van ervaringen en best practices met andere deelnemers uit verschillende disciplines
 • Het verkrijgen van handvatten voor de ontwikkeling van adviesinstrumenten binnen de eigen organisatie
 • Het promoten van de eigen organisatie als partner van het familiebedrijf en de ondernemende familie

.

Conceptueel kader

Het driecirkel model uit de familiebedrijfskunde vormt het conceptueel kader van de leergang.

Drie cirkel model
Met dit model wordt de samenhang van strategische doelstellingen en belangen van de Familie, de Eigenaren en het Bedrijf inzichtelijk gemaakt. Het inzicht in deze samenhangen bevordert de juiste afstemming van de financiële, juridische en fiscale structurering in de familiale en zakelijke sfeer rekening houdend met de specifieke kenmerken en omstandigheden van de familie en het bedrijf.

De leergang is gebaseerd op het uitgangspunt dat een bedrijfsopvolging een meerjarig proces is dat op verschillende fronten moet worden gemanaged en dat dit proces een onderdeel vormt van de doorlopende veranderingen  in de levenscyclus van de familie en het bedrijf. In deze leergang staan de specifieke uitdagingen van familiebedrijven in het MKB centraal.

De bedrijfsoverdracht omvat daarin een fase waarmee een onomkeerbare omslag plaats vindt in de relatie die de familie met het bedrijf cq. haar vermogen onderhoudt. Kennis- en empathie gedreven ‘customer intimacy‘ van de adviseur, in een rol als relatiemanager of specialist, vormt de professionele basis om de cliënt ook emotioneel te helpen bij de voorbereiding en het voorsorteren op deze omslag.

Praktisch

Datum, tijd en locatie

2024 voorjaar: Alleen voor Leden NGFB
29 maart, 26 april,  24 mei, 28 juni

2024 najaar
13 september,  11 oktober,
6 november, 6 december

9:00 – 17:00u

Landgoed Anderstein Maarsbergen
Meer info >>

Prijs

 • € 1.985 per deelnemer ex BTW
 • Kortingsregeling bij meer deelnemers
  Meer info >>
 • Na inschrijving ontvangt u een factuur
 • Vervanging van een deelnemer door een collega is toegestaan

Accreditatie

RB
:
26 PE punten
KNB
:
26 PE punten
RV
:
26 PE punten
NBA
:
28 PE uren
NOB
:
26 PE punten
NOVA
:
26 PE punten
RAB
:
26 PE punten

Docenten

Jurgen Geerlings

Jurgen Geerlings

Meer info >>
Jurgen Geerlings

Ellen Aptroot

Meer info >>

Vragen

Jurgen Geerlings

Jurgen Geerlings

Heb je vra­gen over de­ze op­lei­ding of over mo­ge­lijk­he­den voor een maat­werk­cur­sus voor jouw or­ga­ni­sa­tie?

Ik be­ant­woord ze graag.

06 53 54 89 71
info@familiebedrijfskunde.nl