OVER HET IFBK

WAAR STAAT HET IFBK VOOR?

Het IFBK is een onafhankelijke bureau vaktechniek op het terrein van de familiebedrijfskunde.

Wij ondersteunen zakelijke dienst­verleners en onderwijsinstellingen die erkennen dat het familiebedrijf een bijzondere ondernemingsvorm is en daaraan specifieke aandacht willen schenken. Het wereldwijde wetenschappelijk onderzoek is één belangrijke bron voor de ontwik­keling van onze diensten. De an­de­re bron van onze expertise is de jaren­lange ervaring van onze partners met de advisering van familiebedrijven in de praktijk.

Wij ambiëren een vaste kennis­partner te zijn voor de zakelijke dienstverlener en onderwijs­instelling die zich doorlopend op het terrein van de familie­bedrijfs­kunde wil ontwikkelen. Het liefst starten we een initieel project op dat uitmondt in een meerjarige relatie. Onze ambitie daarbij is dat onze relaties uiteindelijk in staat zijn om volledig zelf in de eigen ontwikkeling op het terrein van de familiebedrijfskunde te kunnen voorzien.

ONZE FILOSOFIE, VISIE EN MISSIE

  • Wij co-creëren met onze relaties en delen onze kennis hierin.  Juist in de familiebedrijfskunde zijn dat cruciale succesvoorwaarden, omdat dit vakterrein een steile leercurve heeft waarin profes­sionals van verschillende disci­plines actief zijn.
  • We werken op projectbasis in flexibele netwerkverbanden met partners die zich overtuigend als familiebedrijfskundige hebben bewezen. Alleen in onze eigen praktijk bewezen kennis wordt door ons bij onze relaties ingezet.
  • In onze collegiale samenwerking en in de co-creatie met onze relaties zoeken we ook de verschi­llen op. Verschillen zijn er immers om te overbruggen zodat je elkaar kan versterken.
  • Bijdragen aan de versterking van de familiebedrijven in al hun verschijnings-vormen. Dat doen wij door een zo breed mogelijke toepassing van de familie­bedrijfs­kunde in de praktijk te bewerk­stelligen.
  • Verbetering van de dienstverlening door het toepassen van de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het terrein van de familiebedrijfskunde.
  • Bevorderen van een vaste plek voor de familiebedrijfskunde in de onderwijsprogramma’s van onde­rwijs­instellingen. De profes­sio­nali­sering van het familiebedrijf en verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening begint immers bij het onderwijs.
  • Het familiebedrijf biedt een aantrekkelijk ontwikkelings­perspectief voor de breed georiënteerde dienstverlener, onderzoeker en docent.
  • Familiebedrijven dienen niet alleen aandacht te schenken aan de strategie van het bedrijf, maar ook aan de uitdagingen die voort­vloeien uit de relatie tussen de familie en het bedrijf.
  • Zakelijke dienstverleners zien in dat het familiebedrijf professioneel boeiende aspecten kent, naast de commerciële belangen.
  • Op middellange termijn zullen meerdere zakelijke dienstverleners in verschillende vakgebieden adviseurs in huis hebben die goed vertrouwd zijn met zowel de familiale als de bedrijfsmatige aspecten van het familiebedrijf en zullen verschillende onderwijs­instellingen meerdere program­ma’s hebben gelanceerd waarin de bijzondere kenmerken van het familiebedrijf centraal staan.