Systeemdynamiek en Procesadvisering van het Familiebedrijf

In de­ze twee­daag­se ver­die­ping­scur­sus wordt diep­gaand in­ge­gaan op de es­sen­ti­ë­le as­pec­ten van de sys­teem­dy­na­miek van het fa­mi­lie­be­drijf en ook op de ma­nier waar­op je als ad­vi­seur en re­gis­seur bin­nen dit sys­teem ef­fec­­tie­ve re­la­ties op­bouwt en on­der­houdt.

Daar­mee wordt het on­der­schei­dend ver­mo­gen en de per­soon­lij­ke pro­fes­si­o­ne­le po­si­ti­o­ne­ring van jou als ver­trouw­de ad­vi­seur ver­der ver­­sterkt. Deel­na­me is mo­ge­lijk als je ver­trouwd bent met de ba­sis­con­cep­ten uit de fa­mi­lie­be­drijfs­kun­de.

Inhoud

Inhoud 1
Verdieping
Inhoud 2
Theorie
Inhoud 3
Impact

Een ver­die­ping op het ni­veau van re­la­tie en pro­ces

Als pro­fes­si­o­nal in de za­ke­lij­ke dienst­ver­le­ning be­vor­der je het schep­pen van de juis­te rand­voor­waar­den voor een con­struc­tie­ve re­la­tie van de fa­mi­lie met het be­drijf. Je draagt bij aan de be­wust­wor­ding van emo­ti­o­ne­le di­lem­ma’s waar­mee be­lang­rij­ke be­slis­sin­gen zijn ge­moeid voor zo­wel de fa­mi­lie als het be­drijf. Je voert de re­gie over een pro­ces waar­bij de si­tu­a­tie van­uit de ver­schil­len­de per­spec­tie­ven van fa­mi­lie, ei­gen­dom en be­drijf wor­den be­ke­ken en om dat goed te kun­nen doen ben je er op uit om een ge­de­gen ba­sis­ken­nis te krij­gen op het ter­rein van de sys­teem dy­na­miek van het fa­mi­lie­be­drijf.

In de­ze trai­ning wordt niet al­leen diep­gaand in­ge­gaan op de es­sen­ti­ë­le as­pec­ten van de sys­teem dy­na­miek van het fa­mi­lie­be­drijf, maar ook op de ma­nier waar­op je als ad­vi­seur en re­gis­seur bin­nen dit sys­teem ef­fec­tie­ve re­la­ties op­bouwt en on­der­houdt. Daar­mee wordt het on­der­schei­dend ver­mo­gen en de per­soon­lij­ke pro­fes­si­o­ne­le po­si­ti­o­ne­ring van jou als ver­trouw­de ad­vi­seur ver­der ver­sterkt.

Tij­dens de trai­ning wordt stil ge­staan bij de psy­cho­lo­gi­sche en so­ci­a­le as­pec­ten van het fa­mi­lie­be­drijf als zo­da­nig en spe­ci­fie­ke aan­dacht ge­schon­ken aan hoe de­ze een ef­fect heb­ben op een op­vol­gings­pro­ces. Dit wordt ver­taald naar hoe je in het een ad­vies­pro­ces ef­fec­tie­ve sys­teem in­ter­ven­ties doet, wel­ke ad­vies­vaar­dig­he­den daar bij ho­ren en hoe je de­ze vaar­dig­he­den kan ver­ster­ken.

Nieu­we the­o­rie wordt met­een om­ge­zet in prak­tijk

De trai­ning is een twee­daags pro­gram­ma waar­in ge­du­ren­de de eer­ste dag een the­o­re­tisch fun­da­ment wordt ge­legd op het ter­rein van de sys­teem­leer on­der het mot­to: ‘je hoeft geen psy­cho­loog te zijn om als fi­nan­ci­eel, fis­caal, be­drijfs­kun­dig of ju­ri­disch pro­fes­si­o­nal goed te kun­nen in­spe­len op de emo­tie en dy­na­miek van het fa­mi­lie­be­drijf’. Ster­ker nog, de toe­ge­voeg­de waar­de van je­zelf als ‘ver­trouw­de ad­vi­seur’ neemt sterk toe als je ken­nis hebt ei­gen ge­maakt van de sys­teem­leer en de es­sen­ti­ë­le tech­nie­ken uit dit vak­ter­rein ok goed weet toe te pas­sen in de ge­sprek­ken met de klant.

De the­o­rie en ge­spreks­tech­nie­ken uit de sys­teem­leer wor­den in de eer­ste dag be­spro­ken aan de hand van prak­tijk­si­tu­a­ties die door de deel­ne­mers zelf wor­den in­ge­bracht. Daar­mee heeft de eer­ste dag een sterk dy­na­misch ka­rak­ter en wordt een ba­sis ge­legd voor de twee­de dag waar­in na­druk­ke­lij­ker wordt in­ge­gaan op een ca­sus die de deel­ne­mers heb­ben voor­be­reid. Tij­dens de twee­de dag ver­zorgt de do­cent bij el­ke prak­tijk­ca­sus een in­ten­sie­ve in­ter­vi­sie, zo­dat ie­der­een ook kan oe­fe­nen met de toe­pas­sing van de nieu­we ken­nis.

De in­ter­vi­sie is er op ge­richt dat je als pro­fes­si­o­nal op een zelf­be­wus­te en pro­fes­si­o­ne­le wij­ze in­ter­ven­ties kan doen van­uit een sys­te­mi­sche in­vals­hoek. Uit on­ze lang­ja­ri­ge er­va­ring blijkt dat het leer ren­de­ment sterk toe­neemt als een eer­ste in­ter­vi­sie di­rect volgt op een toe­lich­ting op de the­o­rie. Je oe­fent im­mers met­een met de toe­pas­sing van de nieu­we in­zich­ten, zo­dat goed be­sla­gen ten ijs komt als dit ‘li­ve’ gaat in­zet­ten op je ei­gen klan­ten.

Met een im­pact op klant- en or­ga­ni­sa­tie ni­veau

Aan de hand van ver­schil­len­de be­grip­pen en in­stru­men­ten uit de sys­teem­leer leer je in kaart te bren­gen hoe de fa­mi­lie in el­kaar zit en wel­ke ana­ly­se je kan ma­ken over de on­der­lin­ge sa­men­wer­kings­re­la­ties. Met het ge­no­gram maak je de fa­mi­lie­struc­tuur in­zich­te­lijk die je ver­vol­gens ver­rijkt met ‘zach­te’ in­for­ma­tie over de per­soon­lij­ke om­stan­dig­he­den en on­der­lin­ge ver­hou­din­gen. Dit brei­den we uit naar een sys­te­mo­gram waar­in ook de an­de­re ac­to­ren bui­ten de fa­mi­lie in beeld ko­men. Aan de hand daar­van leer je de com­plexi­teit van het sys­teem en het ex­ter­ne net­werk te door­gron­den en hoe je als re­gis­seur hier­in het bes­te in­voegt en ma­noeu­vreert met be­houd van je on­be­van­gen­heid en ob­jec­ti­vi­teit.

Na­druk­ke­lijk wordt in­ge­gaan op de per­soons­ken­mer­ken van de ver­trek­ken­de on­der­ne­mer in een si­tu­a­tie van be­drijfs­op­vol­ging en hoe je kan om­gaan met bar­ri­è­res voor het los la­ten en voor het op­star­ten van het op­vol­gings­pro­ces. Je leert de om­slag te ma­ken van de in­houd naar de re­la­tie zo­dat de kans gro­ter wordt dat een ge­spreks­part­ner het ei­gen vraag­stuk van­uit een an­der per­spec­tief gaat zien en zo no­dig ook meer open gaat staan voor ver­an­de­ring.

Tij­dens de in­ter­vi­sie ligt de fo­cus op jouw per­soon­lij­ke stijl­flexi­bi­li­teit, con­text­ge­voe­lig­heid en men­ta­le le­nig­heid, re­ke­ning hou­dend met de tel­kens wis­se­len­de om­stan­dig­he­den en cul­tuur van de ver­schil­len­de fa­mi­lie­be­drij­ven. Op bei­de da­gen wordt re­gel­ma­tig te­rug­ge­gre­pen op es­sen­ti­ë­le leer­stuk­ken uit de fa­mi­lie­be­drijfs­kun­de, waar­on­der het drie cir­kel mo­del, het con­cept van pa­ral­lel­le plan­ning en de fair pro­cess be­na­de­ring.

Voor wie

 • Voor ervaren professionals die affiniteit hebben met de complexiteit van het familiebedrijf en een leergang hebben gevolgd waarin de basisbeginselen van de familiebedrijfskunde zijn behandeld.
 • Kleine groepen van maximaal 12 deelnemers ter bevordering van aandacht voor praktijksituaties die door de deelnemers worden ingebracht. Ruimte voor interactie tussen de deelnemers.

Belangrijkste kenmerken

 • De training bestaat uit een sterk praktijk gericht theoretisch deel van twee dagdelen met aansluitend een gecombineerde training/intervisie van twee dagdelen
 • Aaneensluitende dagen om met de intervisie een maximaal rendement te halen uit de theorie
 • Deelname mogelijk op individuele basis en in koppels van twee professionals uit één organisatie (aanbevolen, liefst met deelnemers uit verschillende disciplines)
 • Kleine groepen van maximaal 12 deelnemers
 • Voorafgaand aan de training voer je een opdracht uit met betrekking tot een eigen praktijkcasus. Deze lever je vooraf bij IFBK aan, zodat de docent/trainer een op maat gemaakte intervisie kan verzorgen
 • De docent zet bij elke praktijkcasus persoons- en situatie afhankelijke werkvormen in. Dat levert een grote pluriformiteit aan invalshoeken en feed back op

Wat levert het je op?

 • Je voelt je een stuk meer zeker om meer te betekenen op de ‘zachte kant’
 • Je maakt de verwachtingen als procesbegeleider beter waar
 • Je verrijkt je instrumentarium om als procesbegeleider op te treden
 • Je versterkt je persoonlijke stijlflexibiliteit, je contextgevoeligheid en je mentale lenigheid
 • Je verhoogt je effectiviteit als vertrouwde adviseur
 • Je positioneert jezelf gemakkelijker als adviseur van de gehele familie
 • Kortom: je wordt geen psycholoog, maar je gaat je essentiële begrippen en inzichten uit het systemisch denken eigen maken

Leerdoelstellingen

De behandelde onderwerpen en gesprekstechnieken zijn gericht op de volgende leerdoelstellingen:

 • Zicht krijgen op de systeem dynamiek van de klant of prospect
 • Relationeel meer sensitief worden
 • Soepel kunnen aansluiten bij het netwerk van de klant
 • De legitimatie als proces regisseur versterken
 • Gesprekspartners (in het bijzonder de overdragende ondernemer) anders naar een situatie laten kijken
 • Scherp krijgen van de eigen rol- en taakopvatting als regisseur cq. procesbegeleider
 • Als collega adviseur elkaars professionaliteit kunnen bevorderen

De volgende technieken voor een effectieve proces advisering krijgen bijzondere aandacht:

 • Hypotheses formuleren en toetsen over de verhoudingen binnen de (overlappende) domeinen van familie, eigendom en bedrijf
 • Vragen stellen en doorvragen op het niveau van de betrekkingen (relaties) in plaats van de inhoud
 • Familie specifieke taal, opvattingenstelsels en patronen herkennen en kunnen duiden
 • Luisteren en reflecteren op een manier zoals de gesprekspartner zelf niet naar de situatie kijkt
 • De regie krijgen en voeren over het gesprek
 • Het herkennen van en switchen tussen verschillende systeemniveaus
 • Feed back en consult geven en krijgen

Wat krijg je er extra bij?

 • Toegang tot de Virtual Campus met een uitgebreide familie­bedrijfs­kundige bibliotheek
 • Certificaat van deelname met een presentje van een eeuwenoud familiebedrijf

Praktisch

Datum, tijd en locatie

2024 najaar
16 oktober en 20 november

10:00 – 17:20u

Landgoed Anderstein Maarsbergen
Meer info >>

Prijs

 • € 1.485 per deelnemer ex BTW
 • Kortingsregeling bij meer deelnemers
  Meer info >>
 • Na inschrijving ontvangt u een factuur
 • Vervanging van een deelnemer door een collega is toegestaan

Accreditatie

RB
:
14 PE punten
KNB
:
14 PE punten
RV
:
14 PE punten
NBA
:
14 PE uren
NOB
:
14 PE punten
NOVA
:
14 PE punten

Docenten

Jurgen Geerlings

Ellen Aptroot

Meer info >>

Jurgen Geerlings

Edu van de Velden

Meer info >>

Vragen

Jurgen Geerlings

Jurgen Geerlings

Heb je vra­gen over de­ze op­lei­ding of over mo­ge­lijk­he­den voor een maat­werk­cur­sus voor jouw or­ga­ni­sa­tie?

Ik be­ant­woord ze graag.

06 53 54 89 71
info@familiebedrijfskunde.nl